Aureola

Aureola® S je biologický fotonový holografický komplet pro měření a analýzu energie aktuálně měřených objektů.  


Aureola® S umožňuje:

  • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka - Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj

  • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy

  • vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)

  • vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Aury)

  • vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)

  • vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Čaker)

  • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psychické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů

  • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)

  • obsahuje "Kompenzační modul", díky kterému umožňuje pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti

Princip technologie

Zkoumaný objekt (například prsty klienta) se umístí do speciální průhledné elektrody. Mezi objekt a elektrodu jsou posílány vysokofrekvenční impulsy vytvářené generátorem elektromagnetického pole. Za daných podmínek se mezi objektem a deskou vytváří v plynném médiu lavinový výboj. Na základě jeho vlastností jsou pak určeny i energetické vlastností zkoumaného objektu. Dále se záře plynu pomocí speciálního optického systému převede na video které následně zachytí a zpracuje software.

Z parametrů, které software vyhodnotí, jsme schopni zjistit řadu vlastností elektromagnetického pole a vyvodit některé závěry o elektromagnetických vlastnostech objektu.

Certifikace

Zařízení je certifikováno dle aktuálních legislativních požadavků Evropské Unie
(The European Union EMC Directive 2014/30/EU).